Re: [vpsFree.cz: community-list] Sraz v sobotu v Bratislave?